Dataskydd

Föreningens namn och kontaktuppgifter

Förening: Wasa Sångargille r.f.
Adress: Vörågatan 12, 65100 VASA
E-postadress: info@wsg.fi
Telefonnummer: (ordförande Roger Nylund) +358 (0)50 527 2281

Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse och arkivarie. Uppgifterna är även tillgängliga för anställda vid FSSMF och FSF rf. Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas inte utöver till förbunden utanför organisationen.

Lagringsperioden

Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter.

Rättigheter

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

Klagomål

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.

Personuppgiftsansvarig

Namn och kontaktuppgifter: Wasa Sångargille r.f.
Adress : Vörågatan 12, 65100 VASA
E-postadress: styrelsen@wsg.fi
Telefonnummer: (Ordförande 1.8.2023-31.7.2024, Roger Nylund) +358 50 527 2281

Behandlingens syften:

Föreningen för ett register över sina medlemmar

Beskrivning av kategorierna av registrerade

Medlemmar i föreningen

Beskrivning av kategorierna av personuppgifter:

Vi registrerar

 • Namn
 • Födelsetid
 • Yrke/titel
 • Födelseort
 • Adress
 • Telefon
 • Invald/Avförd
 • Epost
 • Hobby
 • Funktioner
 • Sångarmeriter
 • Sångarresor
 • Sångarmärken,
 • medlem i FSM och FSSMF

Mottagargrupper

FSM och FSSMF

Hänvisning till ett (eventuellt) avtal om behandling av personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde

N/A

Tredjeländer och internationella organisationer till vilka uppgifter överförs eller information om att personuppgifter inte överförs till tredjeländer eller internationella organisationer

N/A

Dokumentation om lämpliga skyddsåtgärder, om personuppgifter överförs till tredjeländer eller internationella organisationer med en överföring enligt artikel 49.1 i dataskyddsförordningen

N/A

Förvaringstider för uppgifter eller kriterier för fastställandet av denna.

Uppgifterna förvaras så länge personen är medlem av föreningen. Efter utträde bibehålls uppgifterna som bas för matrikel och annan historia, ifall personen ej kräver borttagande.

Beskrivning av tekniska och organisatoriska säkringsåtgärder enligt artikel 32.1 i dataskyddsförordningen

Informationen förvaras på Wasa Sångargilles egen förvaringsplats på Google Drive – endast styrelsemedlemmarna har rätt att skriva in sig på den.

Personuppgiftsbiträde

Namn och kontaktuppgifter
Namn
Adress
E-postadress
Telefon
Dataskyddsombud (om ett ombud utnämnts)
Namn
Adress
E-postadress
Företrädare (om nödvändigt)
Namn
Adress
E-postadress

Register över behandling

Hänvisning till avtal om behandling av personuppgifter med den personuppgiftsansvarige

Registret grundar sig på föreningslagen – en förening skall uppehålla ett register över sina medlemmar.

Den personuppgiftsskyldiges namn och kontaktuppgifter

Den personuppgiftsansvariges namn och kontaktuppgifter (vid behov)

Behandlingskategorier

Tredje länder och internationella organisationer till vilka uppgifter överförs eller information om att personuppgifter inte överförs till tredje länder eller internationella organisationer

Dokumentation om lämpliga skyddsåtgärder, om personuppgifter överförs till tredje länder eller internationella organisationer med en överföring enligt artikel 49.1 i dataskyddsförordningen

Allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkringsåtgärder enligt artikel 32.1 i dataskyddsförordningen